Interventional Cardiology Forum 3: 18-25, doi: 10.3897/icf.3.e108803
Коронарна физиология – новостите от последната година
expand article infoПламен Гацов
‡ Медицински университет, Плевен, България
Open Access
Резюме
Промените в миокардното кръвоснабдяване, водещи до исхемия, изискват задълбочена оценка. Те могат да бъдат на различни нива – епикардни артерии, микроциркулация или и двете. Наред с анатомичната находка, функционалната оценка на коронарните съдове е ключов момент във вземането на решение за вида на лечението и необходимостта от коронарна реваскуларизация. Задно с вече утвърдените методи за функционална оценка на коронарната циркулация, понастоящем клинично приложение имат нови техники. Насоките за бъдещо развитие са към методи без миокардна хиперемия, опит за оценка на функцията, въз основа на образни инвазивни и неинвазивни изследвания, засилено внимание към оценка на микросъдовите нарушения. Новите достижения в тази насока през последната година са обекта на настоящия обзор.
Ключови думи
коронарни артерии, коронарна физиология, коронарен резерв, микросъдова дисфункция
Coronary physiology – the news from the last year
expand article infoPlamen Gatzov§
§ Medical University of Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract

The myocardial blood supply changes, leading to myocardial ischemia deserve deep understanding. They could be on different levels: epicardial arteries, microcirculation or both. Along with the anatomical findings, the functional assessment of coronary vessels is a key moment in making the decision for the type of treatment and the need for coronary revascularization. Together with the established methods for functional assessment of coronary circulation, new technologies nowadays have been applied in the clinical practice. The trends for future development are methods not using myocardial hyperemia, an attempt for functional assessment on the basis of invasive on noninvasive imaging technics and stronger attention to the microcirculatory dysfunction. The new achievements in that direction are on the focus of the current review.

Keywords
coronary artery, coronary physiology, coronary reserve, microvascular dysfunction