Interventional Cardiology Forum 3: 30-38, doi: 10.3897/icf.3.e113300
Клинична картина на пациенти с вертебробазиларна съдова недостатъчност
expand article infoН. Иванов
‡ Военномедицинска академия, София, България
Open Access
Резюме
Вертебробазиларната система (ВБС) играе съществена роля в кръвоснабдяването на жизнено важни структури на нервната система. Като част от вилизиевия кръг, тя допринася за големите компенсаторни възможности на мозъчната циркулация при някои хемодинамични нарушения. От друга страна, някои патологичните процеси, засягащи ВБС могат да бъдат фатални или да доведат до тежки увреди и функционални дефицити у пациента. Множеството вариетети и аномалии на ВБС са честа причина за хемодинамични нарушения и съдово засягане от болестни процеси като атеросклерозата. Доброто познаване на вариететите, както и на анатомията ни позволяват да разберем патофизиологията и патогенезата на тези нарушения, което заедно с характерната клинична изява спомага за по-бързото и точно поставяне на диагнозата. Това стои в основата на започване на правилно лечение.
Ключови думи
вертебрални артерии, мозъчно кръвообращение, мозъчен инфаркт
Clinical findings in patients with vertebrobasilar insufficiency
expand article infoN. Ivanov§
§ Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
The vertebrabasilar (VB) system plays an essential role in the circulation of main structures of nervous system. As a part of Circle of Willis, it is responsible for major compensatory abilities of brain circulation in some hemodynamic disorders. On the other hand, some pathological diseases, involving VB system, could be fatal or could lead to severe injuries and functional wastes in the patient. Many variations and anomalies in VB system are common cause of hemodynamic disorders and vascular disease such as atherosclerosis. The good knowledge of variations and anatomy as well, allows us to understand pathophysiology and pathogenesis in those disorders, which in combination with specific clinical symptoms, helps us in making the fast and accurate diagnosis. This is fundamental for starting proper treatment.
Keywords
vertebral arteries, brain blood circulation, brain infarction