Interventional Cardiology Forum 1: 3-6, doi: 10.3897/icf.1.e72233
Фрактална структура на сърдечно-съдовата система
expand article infoПламен Гацов
‡ Медицински университет - Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме

Структурата на различни системи, целящи снабдяването на обем крайно вещество с определен флуид, каквато е например кръвта в съдовата система, се подчиняват на сходни закони, които могат да се изразят със съответните математически уравнения. Тези системи имат фрактална структура, т.е. всяка малка част на системата повтаря устройството на цялата система. Познаването на тези зависимости могат да ни позволят да изчислим определен параметър от сърдечно-съдовата система, например големината на кръвоснабдявания миокард, познавайки диаметъра на кръвоснабдяващата го коронарна артерия. Този подход е изключително подходящ при болните с коронарна болест на сърцето, където обемът на исхемичния миокард е от особено голямо значение за съдбата на болния. Целта на настоящия обзор е да представи основните взаимовръзки между показателите от анатомията и физиологията на сърдечно-съдовата система.

Ключови думи
сърдечно-съдова система, фрактална структура, частична миокардна маса
Fractal structure of cardiovascular system
expand article infoPlamen Gatzov§
§ Medical University - Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract

The structure of different systems, aiming to supply a volume of definite tissue with a specific fluid, which is for example the blood in the vascular system, obeys on similar lows, which can be expressed by mathematical equations. Those systems have fractal structure, that means every small part of the system repeats the structure of entire system. Knowing those dependencies permits calculation of one particular parameter of cardiovascular system, for example, the amount of myocardium on the basis of diameter of coronary artery supplying it. This approach is extremely applicable to the patients with coronary artery disease, where the amount of ischemic myocardium is of paramount importance for the patient`s fate. The aim of the current review is to present the main interdependencies between anatomical and physiological parameters of cardiovascular system.

Keywords
cardiovascular system, fractal structure, fractional myocardial mass