Interventional Cardiology Forum 1: 19-24, doi: 10.3897/icf.1.e72386
Синдром на вена кава супериор. Анализ на интервенционалните и медикаментозните възможности за лечение
expand article infoИвета Ташева, Сибел Кафалиева
‡ УМБАЛ Софиямед, София, България
Open Access
Резюме

Представяме клиничен случай на 72-годишен мъж с артериална хипертония и преживяна SARS-CoV-2 инфекция, хоспитализиран по спешност в интензивен кардиологичен сектор, по повод на диспнея в покой, зачервяване и подуване на врата и лицето, главоболие и двукратна загуба на съзнание. Болният е с ехо-КГ данни за запазена ЛК и ДК систолна функция, без хемодинамично значими клапни лезии и нормална ЕКГ. На следващият ден от хоспитализацията е осъществена компютърна томография на бял дроб, обективизирала солиден ПЗП от централен тип на десния бял дроб, компресиращ в значителна степен вена кава супериор. Проведена е венография, която демонстрира субтотална тромбоза на вена кава супериор и е осъществено стентиране с Wallstent 16/60 mm. Още на 6-ия час от интервенцията се наблюдава клинично подобрение – значително намаляване на отока и облекчаване на симптоматиката.

Ключови думи
вена кава супериор, кавография, вена кава супериор синдром
Vena cava superior syndrome. Analisis of interventional and medical treatment options
expand article infoIveta Tasheva§, Sibel Kafalieva§
§ UMHAT Sofiamed, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

We present a clinical case of a 72-year-old man with a history of hypertension and SARS-CoV-2 infection, urgently hospitalized in the intensive care unit due to dyspnea at rest, blushes and swelling of the neck and face, headache, and syncope. Echocardiography was performed and revealed preserved ejection fraction of left and right ventricle (EF – 57%, TAPSE – 21 mm), without hemodynamically significant valve lesions and normal ECG. On the next day of hospitalization, we performed a computer tomography (CT) scan of the lungs and it showed a tumor in right lung, compressing vena cava superior. Venography was performed and revealed subtotal thrombosis of vena cava superior and stenting with Wallstent 16/60 mm was performed. Six hours after the intervention a clinical improvement was achieved – reducing of the swelling and relieving of the symptoms.

Keywords
vena cava superior, venography, vena cava superior syndrome