Interventional Cardiology Forum 1: 7-18, doi: 10.3897/icf.1.e74172
Инвазивни методи за измерване на коронарния резерв
expand article infoПламен Гацов
‡ Медицински университет – Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме

През последните години вследствие на множество проучвания се потвърди необходимостта от функционална оценка на стенозите преди миокардна ревaскуларизация. Това дойде, за да замени субективния подход, базиран на т.нар. „окуло-стенотичен” рефлекс на оператора. В практиката бяха въведени множество методи зa оценка на коронарния резерв (КР) като мярка за функционалната значимост на стенозите. Тези методи са неинвазивни и инвазивни. Част от инвазивните методи се основават на измерването на скоростта на кръвотока преди и след хиперемизиращ медикамент, докато други са на базата на промяната на артериалното налягането след коронарната стеноза. Последните се делят на такива със и без прилагане на хиперемизиращ медикамент. През последните години в диагностиката се използват и методи за оценка на функционалната значимост на стенозите въз основа само на стандартна ангиография или дори на компютърна томография (КТ). Целта на този обзор е да представи на съвременните инвазивни методи за оценка на КР.

Ключови думи
коронарен резерв, коронарен кръвоток, частичен резерв на кръвотока (fractional flow reserve)
Invasive methods for coronary reserve measurement
expand article infoPlamen Gatzov§
§ Medical University - Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract

During the last years, following numerous trials, the need of functional assessment of stenoses before myocardial revascularization has been established. This came to replace the subjective approach based on the so-called “oculo-stenotic” reflex of the operator. Numerous methods for coronary reserve (CR) estimation as a measure of functional significance of the lesion, have been introduced in the practice. Those methods are noninvasive and invasive. A part of them are based on the measurement of coronary flow velocity before and after hyperemic medication, other are based on the difference of arterial pressure before and after the coronary stenosis. They are divided to such with or without hyperemic medication. During the last years in the diagnostic have been used methods for functional estimation of the lesions based only on standard coronary angiography or even computerized tomography (CT). The aim of this article is to present a review of modern invasive methods for coronary reserve measurement.

Keywords
coronary reserve, coronary flow, fractional flow reserve – FFR