Interventional Cardiology Forum 1: 36-42, doi: 10.3897/icf.1.e78686
Бета-блокерите в лечението на болните със сърдечна недостатъчност, съгласно Ръководството на Европейското кардиологично дружество от 2021 г.
expand article infoПламен Гацов
‡ МУ - Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме
Въвеждането на блокаторите на бета-адренергичните рецептори (бета-блокерите – ББ) в клиничната практика през втората половина на XX век, откри нови възможности в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Те бързо намериха своето място в лечението на исхемичната болест на сърцето и артериалната хипертония. В края на XX и началото на XXI век се появиха много доказателства за ползата от приложението им при болните със сърдечна недостатъчност с понижена фракция на изтласкване на лявата камера (ФИЛК). Лечението с ББ показа благоприя- тен ефект както по отношение на намаляване на смъртността и хоспитализациите, така и за подо- бряване качеството на живот на болните. Тази година излезе новото ръководство за диагностика и лечение на острата и хронична сърдечна недостатъчност на Европейското кардиологично дру- жество (ЕКД). Съгласно него, ББ отново заемат ключово място в лечението на тези болни. Целта на настоящия обзор е да разгледа подробно тяхното приложение при това състояние.
Ключови думи
бета-блокери, сърдечна недостатъчност, ръководства на ЕКД
Beta-blockers in the treatment of heart failure patients, according to the European Society of Cardiology guidelines, 2021
expand article infoPlamen Gatzov§
§ Medical University - Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract

The introduction of blockers of beta-adrenergic receptors (beta-blockers – BB) in the clinical practice during the second half of XX century discovered new opportunities in the treatment of cardio-vascular diseases. They rapidly have found their place in the treatment of ischemic heart disease and arterial hypertension. At the end of XX and the beginning of XXI century many new evidences have appeared favoring their use in patients with heart failure and reduced left ventricular ejection fraction (heart failure with reduced ejection fraction – HFrEF). The treatment with BB has shown a beneficial effect regarding death and hospitalization reduction, and improving their quality of life, as well. This year the new 2021 European Society of cardiology (ESC) Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure have been issued. According to them, BB again have a key role in the treatment of HF patients. The aim of this review is to address their role in details in this condition.

Keywords
beta-blockers, heart failure, ESC Guidelines