Interventional Cardiology Forum 2: 5-11, doi: 10.3897/icf.2.e80540
Анатомия, дизонтогенеза, патофизиология и патогенеза на болестите на вертебробазиларните артерии
expand article infoНиколай Иванов
‡ Болница „Св. Георги“, Перник, България
Open Access
Резюме

Вертебро-базиларната система (ВБС) играе съществена роля в кръвоснабдяването на жизнено важни структури на нервната система. Като част от Вилизиевия кръг, тя допринася за големите компенсаторни възможности на мозъчната циркулация при някои хемодинамични нарушения. От друга страна, някои патологичните процеси, засягащи ВБС, могат да бъдат фатални или да доведат до тежки увреди и функционални дефицити при пациента. Множеството вариетети и аномалии на ВБС са честа причина за хемодинамични нарушения и съдово засягане от болестни процеси като атеросклерозата. Доброто познаване на вариететите, както и на анатомията ни позволяват да разберем патофизиологията и патогенезата на тези нарушения, което заедно с характерната клинична изява спомага за по-бързото и точно поставяне на диагнозата. Това стои в основата на започване на правилно лечение.

Ключови думи
анатомия, дизонтогенеза, вертебрални артерии, кръвообращение, инфаркт
Anatomy, disontogenesis, pathophysiology and pathogenesis of vertebrobasilar arterial diseases
expand article infoNikolay Ivanov§
§ Hospital “Sv. Georgy”, Pernik, Bulgaria
Open Access
Abstract

The vertebra-basilar (VB) system plays an essential role in the circulation of main structures of nervous system. As a part of Circle of Willis, it is responsible for major compensatory abilities of brain circulation in some hemodynamic disorders. On the other hand, some pathological diseases, involving VB system, could be fatal or could lead to severe injuries and functional wastes in the patient. Many variations and anomalies in VB system are common cause of hemodynamic disorders and vascular disease such as atherosclerosis. The good knowledge of variations and anatomy as well, allows us to understand pathophysiology and pathogenesis in those disorders, which in combination with specific clinical symptoms, helps us in making the fast and accurate diagnosis. This is fundamental for starting proper treatment.

Keywords
anatomy, dysontogenesis, vertebral arteries, blood circulation, infarction