Interventional Cardiology Forum 2: 13-17, doi: 10.3897/icf.2.e85478
Kлиничен случай на преходна високостепенна митрална недостатъчност
expand article infoП. Гацов, В. Велчев, Б. Финков, Н. Стоянов
‡ Клиника по кардиология, УМБАЛ "Св. Анна", София, България
Open Access
Резюме

Представяме случай на 80-годишна жена с исхемична болест на сърцето, която в продължение на няколко седмици преминава от състояние на високостепенна митрална регургитация в състояние на практически липсваща такава и обратно, без ясна връзка с клиничните ѝ оплаквания. Обсъждат се възможните диференциални диагнози и избраният терапевтичен подход към пациентката.

Ключови думи
митрална регургитация, миокардна исхемия, eclipsed mitral regurgitation
Clinical case of transitional high degree mitral insufficiency
expand article infoP. Gatzov§, V. Velchev§, B. Finkov§, N. Stoyanov§
§ Cardiology Clinic, University Hospital “Sveta Anna”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

We’re presenting a case of an 80-year-old woman with ischemic heart disease, who for several weeks transitioned between a state of high-grade mitral regurgitation and a state of virtually no mitral regurgitation and vice versa, with no clear link to her clinical presentation. Possible differential diagnoses and the chosen approach to the patient will be discussed.

Keywords
mitral regurgitation, myocardial ischemia, eclipsed mitral regurgitation