Interventional Cardiology Forum 2: 25-35, doi: 10.3897/icf.2.e89266
Компресия на ствола на лява обща коронарна артерия от аневризма на пулмоналната артерия – лекувана ендоваскуларно
expand article infoЗ. Станков, С. Василев, И. Петров
‡ Аджибадем Сити Клиник - Сърдечно-съдов център, Софийски университет, София, България
Open Access
Резюме
Аневризмалното разширение на пулмоналната артерия е рядко заболяване с неспецифични клинични симптоми, което може да доведе до сериозни усложнения, като дисекация или руптура на пулмоналната артерия и компресия на ствола на лява обща коронарна артерия. Усложненията и асоциацията с пулмонална хипертония са свързани с висока смъртност. Стандартният подход за лечение е чрез хирургична корекция на аневризмата или перкутанна коронарна интервенция при пациенти с клинично сигнификантна компресия на ствола на лявата коронарна артерия от аневризма на пулмоналната артерия. В тази статия представяме клиничен случай на 73-годишен полиморбиден пациент, представящ се с остър коронарен синдром, причинен от външна компресия на ствола на лява коронарна артерия от пулмонална аневризма. Поради високия риск от хирургична интервенция, пациентът беше лекуван ендоваскуларно, чрез стентиране на компресираната коронарна артерия с успешно възстановяване на кръвотока и клинична стабилизация на състоянието. В нашия случай перкутанната интервенция със стентиране доказа, че това е безопасен и ефективен вариант на лечение за строго подбрани пациенти, които са с висок оперативен риск.
Ключови думи
пулмонална аневризма, коронарна артерия, компресия, пулмонална хипертония
Compression of the left main coronary artery by a pulmonary artery aneurysm – treated with endovascular approach
expand article infoZ. Stankov§, S. Vasilev§, I. Petrov§
§ Acibadem City Clinic - Cardiovascular Center, Sofia University, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Pulmonary artery aneurysms (PAAs) are rare with non-specific clinical presentation but may lead to serious complications such as pulmonary artery dissection, rupture and compression of the left main coronary artery (LMCA). Their complications and PAA association with pulmonary hypertension lead to significant morbidity and mortality. The standard treatment strategy is surgical correction of the aneurysm, however percutaneous coronary intervention in patients with clinically significant compression of the LMCA, due to PAA should be considered as a possible treatment approach. In this article, we present a case report of a 73-year-old with polymorbidity, presenting with an acute coronary syndrome, caused by extrinsic compression of the LMCA by PAA. Due to the high surgical risk, we adopted an endovascular approach with stenting of the compressed LMCA with successful restoration of the blood flow and clinical stabilization. In this case, a percutaneous coronary intervention proved to be a safe and effective treatment option for selected patients, who are at high operative risk. 

Keywords
pulmonary aneurysm, coronary artery, compression, pulmonary hypertension