Interventional Cardiology Forum 2: 48-51, doi: 10.3897/icf.2.e94644
Клиничен случай на пациент със синдром на стрелеца с лък (Bow Hunter's Syndrome)
expand article infoН. Иванов
‡ Медицински университет, Плевен, България
Open Access
Резюме
„Синдромът на стрелеца с лък“, или Bow Hunter’s Syndrome (BHS) представлява механична компресия на вертебралната артерия при ротация на главата, водеща до частично нарушение или пълно прекъсване на кръвотока на засегнатата артерия, предизвикващо вертебро-базиларна съдова недостатъчност (ВБСН). Няма установени точни диагностични и терапевтични алгоритми за поведение при пациентите с BHS. Представямe случай на 80-годишна жена със синкопална симптоматика, при която се диагностицира динамична стеноза на доминантна лява вертебрална артерия, която се отделя по аномален начин с отделен остиум от аортната дъга.
Ключови думи
динамична стеноза, вертебрална артерия, вертебро-базиларна съдова недостатъчност
Clinical case of Bow Hunter's Syndrome
expand article infoN. Ivanov§
§ Medical University of Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract
Bow Hunter‘s Syndrome (BHS) is a mechanical compression of the vertebral artery during head rotation, leading to partial disruption or complete interruption of the blood flow of the affected artery, causing vertebrobasilar vascular insufficiency. There are no established precise diagnostic and therapeutic behavioral algorithms in patients with BHS. I present a case of an 80-year-old woman with syncopal symptoms, in which a dynamic stenosis of the dominant left vertebral artery was diagnosed, and the same artery originates from the aortic arch with a separate ostium.
Keywords
dynamic stenosis, vertebral artery, vertebro-basilar vascular insufficiency