Interventional Cardiology Forum 2: 36-47, doi: 10.3897/icf.2.e95002
Цялостна оценка на болния с миокардна исхемия
expand article infoПл. Гацов
‡ МУ - Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме
За да решим какъвто и да било проблем, на първо място ние трябва детайлно до го познаваме. Същността на миокардната исхемия е дълбоко нарушение на метаболитните процеси и функцията на кардиомиоцитите поради недостатъчно кислородно снабдяване. Диагностичният процес при болните с хроничен коронарен синдром включва провокиране на миокардната исхемия със стрес-тестове. Следващите стъпки са определянето на големината на исхемичния миокард, установяването на точната причина, водещо да исхемията: епикардните коронарни артерии, микросъдовете или и двете. Последната стъпка е изборът на лечебната методика и нейното прилагане. Осъществяването на всички тези етапи изисква време и усилия, но е абсолютно задължително за правилната оценка на болния с исхемична болест на сърцето. Описанието и детайлите на всяка една от тези стъпки са обект на този обзор. 
Ключови думи
миокардна исхемия, коронарен резерв, сърдечен метаболизъм, миокарден стрес-тест, интраваскуларна диагностика
Complete estamation of patient with myocardial ischemia
expand article infoPl. Gatzov§
§ Medical University of Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract
To solve any problem, first of all we need to know it in details. The entity of myocardial ischemia is a deep deterioration in metabolic processes and function of cardiomyocytes, because of lack of oxygen supply. The diagnostic process of patients with chronic coronary syndrome includes myocardial ischemia provocation with stress tests. Next steps are the ischemic myocardium amount estimation, the exact cause оf ischemia revealing: the epicardial coronary arteries, micro vessels or both. The last step is the decision of method of treatment and its implementation. The realization of all that steps takes time and efforts, but is absolutely obligatory for exact assessment of patient with myocardial ischemia. The description and details of every one of those steps are the aims of this review.
Keywords
myocardial ischemia, coronary reserve, cardiac metabolism, cardiac stress-test, intravascular diagnosis