Interventional Cardiology Forum 2: 52-63, doi: 10.3897/icf.2.e98590
Осемгодишен едноцентров опит с транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI)
expand article infoИ. Петров, З. Станков, П. Поломски, Д. Бойчев
‡ УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център“, София, България
Open Access
Резюме
Първата имплантация на TAVI клапа е проведена през 2002 г. от Cribier и колеги. Оттогава до днес отчитаме съществен прогрес на технологията, с появата на нови поколения – по-нископрофилни, по-дълготрайни и по-стабилни при позиционирани TAVI протези. Настоящата публи-кация представя резултатите от едноцентров опит с TAVI процедури в рамките на осемгодишен период. През периода от 2013 до ноември 2022 г. в „Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център“ са проведени общо 354 TAVI процедури. Две основни оперативни стратегии са използвани – стандартна и минималистична. От първата процедура през 2013 г. до средата на 2018 г. е използван предимно стандартния подход (съдовохирургичен достъп, обща анестезия, директна имплантация на клапата, където е възможно). След това като стандартен подход в Центъра се въведе минималистичния (перкутанен достъп, без интубационна анестезия, задължителна предилатация на клапата и използване на rapid pacing).
Ключови думи
аортна стеноза, TAVI, едноцентров опит, минималистичен подход
Eight-year single-center experience with transcatheter aortic valve implantation (TAVI)
expand article infoI. Petrov§, Z. Stankov§, P. Polomski§, D. Boychev§
§ UMBAL “Ajibadem City Clinic Cardiovascular Center”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The first TAVI implantation was performed in 2002 by Cribier and colleagues. From then, we have seen significant progress in technology, with the appearance of new generations – lower-profile, longer-lasting and more stable during positioning TAVI prostheses. The present publication presents single-center results and experience with TAVI procedures over an eight-year period. During the period 2013 – November 2022 a total of 354 TAVI procedures were performed in Acibadem City Clinical Cardiovascular Center. Two operating strategies are used – standard and minimalist approach. From the first procedure in 2013 until mid-2018 the standard approach (surgical vascular access, general anesthesia, direct valve implantation where possible) was mostly used. Then, the minimalist approach (percutaneous access, no intubation anesthesia, mandatory valve predilation and use of rapid pacing) was introduced as a standard approach in the center.

Keywords
aortic stenosis, TAVI, single-center experience, minimalist approach