Интервенционалната кардиология е бързо развиваща се и авангардна част от кардиологията и медицината. Новостите в тази област са извънредно много. Интервенционалната общност в България трябва да има свой орган за популяризиране достиженията в това научно направление. Списание „Форум за интервенционална кардиология” (Interventional Cardiology Forum) е интернет-базирано издание, поместващо на страниците си постиженията на българската и световна интервенционална кардиология. То е поле за представяне на собствен опит, идеи, дискусии, както и на нови техники, устройства и материали за катетеризационните лаборатории. Не на последно място, списание Форум за интервенционална кардиология е мястото за представяне на световните върхови постижения и основни ръководни документи в полето на интервенционалната кардиология. Електронното списание излиза на български и на английски език. То е официален орган на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Типове публикации: Дискусии, Клинични случаи, Обзори, Отзвук от Конгреси, Практически ръководства, Редакционни коментари, Собствен опит
ISSN 2738-8972 (Електронна версия)
Powered by

This website uses cookies in order to improve your web experience. Read our Cookies Policy

OK